Privacy Statement Verbinding in Beweging

Verbinding in Beweging, gevestigd aan Achter t Zand 54A, 4103 XP Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verbindinginbeweging.nl
Moerbeiboom 14
4101 WD Culemborg
0619134001

Verbinding in Beweging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Marieke Ruiter is de Functionaris Gegevensbescherming van Verbinding in Beweging. Zij is te bereiken via marieke@verbindinginbeweging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
geboortedatum
Voor massagetherapie: gezondheidsinformatie
Voor Nia les: zeer beperkte gezondheidsinformatie

Verbinding in Beweging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Jouw veiligheid (gezondheid) en die van je behandelaar te beschermen
Jouw behandeling optimaal aan jouw situatie/gezondheid te kunnen aanpassen

Geautomatiseerde besluitvorming
Verbinding in Beweging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verbinding in Beweging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verbinding in Beweging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Jouw medische gegevens en geboortedatum worden bewaard gedurende de periode van behandeling. Na afloop van de behandelingstermijn wordt de behandelingsovereenkomst opgeheven en worden je gegevens vernietigd. Indien op een later moment opnieuw behandeling wenst wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten.
Facturen (naam- en adresgegevens) worden bewaard zolang als wettelijk noodzakelijk voor administratiedoeleinden (Belastingdienst).
De beschikbaarheid van je e-mailadres voor gebruik van informatievoorziening of nieuwsbrieven kun je zelf aangeven, en te allen tijde intrekken. Stuur hiervoor een reply op de verstuurde e-mail en je adres wordt uit het bestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verbinding in Beweging verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een mogelijke reden zou kunnen zijn het plegen van overleg met een andere hulpverlener (huisarts, specialist, therapeut). Dit gebeurt alleen nadat uitdrukkelijk jouw toestemming is gevraagd dit te doen. Een dergelijke toestemming wordt opgenomen in de behandelovereenkomst die door jou en je therapeut wordt ondertekend.

Verbinding in Beweging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verbinding in Beweging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@verbindinginbeweging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Verbinding in Beweging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verbinding in Beweging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Computers met gegevens worden zijn beveiligd met wachtwoorden van hoge kwaliteit, evenals de toegang tot e-mail (computer en telefoon) en gegevens in de Cloud. Notities op papier worden in afgesloten omgeving bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden.
Nieuwsbrieven worden verzonden met alle email adressen in BCC.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marieke@verbindinginbeweging.nl